1 – Affald

Af hygiejniske grunde og for at undgå lugtgener i ejendommen er det vigtigt, at du er opmærksom på følgende regler:

Alt affald skal være indpakket i affaldsposer og lukkes tæt til, inden det smides i nedfaldsskakten eller lægges i affaldscontainere. Brug derfor kun poser der er max 20 liter og kan snørers sammen!

Jord, væsker og haveaffald må ikke kastes gennem nedfaldsskakten, men skal ligesom andet større affald, afleveres på genbrugsstationen. Papiraffald (aviser, blade, tryksager) anbringes i opstillede papircontainere. Glasaffald, for eksempel glasflasker og sylteglas, skal placeres i særlige glascontainere. Skarpe genstande skal indpakkes forsvarligt, inden de placeres i affaldscontaineren. Du bør være særligt varsom i forbindelse med affald som for eksempel kemikalier, olie og elektronik, der ikke må smides i den almindelige affaldscontainer eller nedfaldsskakt, men skal afleveres på genbrugsstationen.

 

2 – Antenner/parabol

Det er ikke tilladt at opsætte udvendige antenner eller paraboler på altan, tag eller andre steder på foreningens ejendom.

 

3 – Skader på glas og kummer/vandskade

Hvis der opstår skader på glas (vinduer/døre), toiletkummer eller andet, skal du anmelde dette til ejedomsadministratoren, som pt. er CEJ. Ejerforeningen er glas- og kummeforsikret. Opstår der vandskade, skal du hurtigst muligt anmelde det til ejendomsadministratoren (CEJ). Vandskade på dine private ejendele som følge af rør- eller radiatorsprængninger eller anden tilfældig indtrængen af vand, er ikke dækket af ejerforeningens forsikringer, men skal dækkes af din egen indboforsikring.

 

4 – Bad og toilet

Pas på hvad du skyller ud i vask og toilet – bleer, vatpinde m.m. hører ikke til i afløbene, der nemt kan stoppe til.

 

5 – Trappeopgang og kældernedgang

Af hensyn til sygetransport og redningsarbejde ved brand er det vigtigt, at kældernedgangen, indgangspartiet og trappeopgangen er lette at passere. Du må derfor ikke stille fodtøj, barne- og klapvogne, legetøj, cykler eller andet på trappen, i indgangspartiet eller i kældernedgangen. Iflg. brand- og byggemyndighederne er det ulovligt at opbevare noget som helst i trappeopgangen, da denne er kategoriseret som en brandvej. Brandmyndighederne har derfor ret til, f.eks. ved et kontrolbesøg, at udstede bøder, såfremt de konstaterer der opbevares noget i trappeopgangen.

På dage med trappevask (som pt. er tirsdag) skal du fjerne din dørmåtte og alle andre genstande, så rengøringen kan gøre ordentligt rent.

 

6 – Kælder

Kælderen må alene bruges af beboerne, og kun til opbevaring af cykler, barnevogne og klapvogne. Øvrigt opbevaret materiel fjernes uden ansvar, med mindre andet er aftalt med bestyrelsen.

 

7 – Grønne anlæg

Pas på vores træer, buske og blomster, så vi kan bo flot og holde udgifter til vedligeholdelse nede.

 

8 – Leg og boldspil

Leg og spil skal foregå på de områder, der er indrettet til aktiviteter, og ikke i trappeopgangen, i kælderen eller ved indgangspartiet, hvor det kan være farligt eller genere andre beboere. Det er naturligvis heller ikke tilladt at beskadige ejendommen ved fx at tegne eller male på ejendommens murværk.

 

9 – Maskiner

Brug kun elektriske værktøj, som fx boremaskiner, i tidsrummet 07.00-20.00 på hverdage, og 08.00 – 19.00 i weekenden og på helligdage, så det ikke generer andre beboere.

 

10 – Musik

Tag hensyn til andre beboere, når du hører eller spiller musik – især ved aften- og nattetid. I særlige tilfælde kan du sikre dig, at naboerne er indforståede med støj efter midnat, ved at give besked til dine naboer og over-/underboerne.

 

11 – Husdyr

Her henvises til vedtægterne.

 

12 – Grill

Det er tilladt at bruge gas- og el grill på altanen og terrassen. Det er ikke tilladt at bruge kul/briket grill på altanen. Ved brug af grill skal du tage fornødent hensyn til øvrige beboere, og brandvedtægterne skal overholdes.

 

13 – Facader og fællesarealer

Da vores udvendige og indvendige facader og fællesarealer er fælleseje, er det ikke tilladt at hænge noget op på disse, herunder markiser, varmelamper o.lign., uden bestyrelsens

godkendelse, da det kan få konsekvenser for selve konstruktionen. Ved en evt. godkendelse til opsætning, vil bestyrelsen kræve montagen udføres af en fagmand, der har en produkt- og ansvarsforsikring, såfremt der efterfølgende skulle opstå problemer med vores facader.

Ved opsætning af markiser o.lign., skal farverne holdes i neutrale farver ift. facadefarven der sættes op på

Det er ikke tilladt at parkere cykler eller andet op af bygningen.

 

14 – Fyrværkeri

Fyrværkeri må ikke afbrændes på altanen/terrassen. Du kan få mere at vide om reglerne for fyrværkeri i Politivedtægten og i Lov om Fyrværkeri.

 

 

House Rules

 

1 – Waste

For hygienic reasons and to avoid odor in the property, it is important that you pay attention to the following guidelines:

All waste must be wrapped in waste bags and closed tightly before being thrown into the pit or placed in waste containers. Therefore, use only bags containing max. 20 liters and can be laced together!

Soil, liquids and garden waste must not be thrown through the pit, but must, like other major waste, be delivered to the recycling center. Paper waste (newspapers, magazines, printed matter) is placed in set paper containers. Glass waste, such as glass bottles and jars, must be placed in special glass containers. Sharp objects must be wrapped securely before being placed in the waste container. You should be especially cautious about waste such as chemicals, oil and electronics that must not be thrown into the ordinary waste container or drop shaft, but must be delivered to the recycling center.

2 – Antennas / Dish

It is not allowed to set up external antennas or dishes on the balcony, roof or other places on the property.

 

3 – Damage to glass and basins / water damage

If damage occurs to glass (windows / doors), toilet bowls etc., you must report this to the property manager, who currently is CEJ. The owner association is insured for glass and bowl. If water damage occurs, you must notify the property manager (CEJ) as soon as possible. Water damage to your private property as a result of pipe or radiator blasting or other accidental ingress of water is not covered by the owner’s insurance, but must be covered by your own home insurance.

4 – Bath and toilet

Beware of what you rinse in the sink and toilet – diapers, cotton swabs etc. does not belong in the drains that can easily cause a clogg.

5 – Regular and Basement staircase

For reasons of medical transport, rescue work and firefighting it is important that the basement staircase, the entrance area and the stairwell are easy to pass. Therefore, do not place footwear, strollers, toys, bicycles or anything else on the stairs, in the entrance area or in the basement. According to The fire and construction authorities it is illegal to store anything in the stairwell as this is categorised as a fire escape path. The fire and rescue  authorities are therefore entitled to, for example, by a visit, to issue fines if they find that something is stored in the stairwell.

On days with stairwell-cleaning please remove your doormat and all other items so cleaning can be properly done.

6 – Basement

The cellar can only be used by the residents, and only for storing bicycles, strollers and pushchairs. Other stored equipment is removed without liability, unless otherwise agreed with the Board.

7 – Green plants

Beware of our trees, bushes and flowers so it can stay nice and lovely and keep maintenance costs down.

8 – Play and ball games

Play and games must take place in the areas designed for activities, not in the stairwell, in the basement or at the entrance, where it can be dangerous or bother other residents. Furthermore, it is not allowed to damage the property either by drawing or painting on the property’s masonry.

9 – Machinery

Please restrict use of electric tools, such as drills, from 07:00 to 20:00 on weekdays, and from 08:00 to 19:00 on weekends and holidays.

10 – Music

Pay attention to other residents when you hear or play music – especially during the evening and nighttime. In special cases, make sure your neighbours are warned about the noise level after midnight by notifying them in advance.

11 – Pets

See the Articles of Association.

12 – Grill

It is permitted to use gas and electric grill on the balcony and the terrace. It is not allowed to use coal / briquette grill on any balcony or terrace. When barbecuing, take the other residents into account  and comply with the fire regulations.

13 – Facades and common areas

Since our exterior and interior facades and common areas are common property, it is not allowed to hang anything on these, including awnings, heating lamps and the like, without the Board’s

approval, as it can have consequences for the actual construction. By a possible approval for setup, the Board will require the assembly to be carried out by a professional who has a product and liability insurance, should problems subsequently arise with our facades.

When setting up awnings and the like, the colours must be kept in neutral colours compared to the facade color.

It is not allowed to park bicycles or anything else outside the bicycle racks alongside the building.

14 – Fireworks

Fireworks should not be lit on the balcony / terrace. You can find more informations about the rules for fireworks in the Police Decree and in the Act on Fireworks.